Posts

LEDIKASYON

'spor pu lekor  lamizik pu lespri ledikasyon,  pu pa mor kuyon' samem Eric Triton dir .. mwa, enn zenn fi  grandi dan lamizer gramatin tanto tand mama fer lapriyer pu kapav sorti depi dan lamizer . mo rapel kan mo ti ena 6 an mama papa ti dir 'al lekol mo zanfan, to bizin lir pu gagn travay pu gagn pitay sinon to pu manz feray!' monn ekute monn trase monn pase . 11 an ler mo ti ena pu rant kolez, zot re dir mwa 'kontinn aprann mo zanfan, to pu gagn bon travay bon pitay to pa pu manz zis feyaz!' monn persevere bann-la gagn kuraz . 13 an lekol finn gard mwa anprisone 19 size zot finn fer mwa antone  tou saki mwena pou remersye ar sistem-la, se zis so gratwite leres,non . ziska ler seki monn kompran, Newton ti enn zeni dan fizik Pythagor ti zeni dan matematik Da Vinci, li, dan teknolozi me twa, ti lespri mal nouri twa to bizin enn zeni dan tou le 19 size kontan pa kontan, zot atan to tir to 100 lo