LEDIKASYON

'spor pu lekor 
lamizik pu lespri
ledikasyon, 
pu pa mor kuyon'
samem Eric Triton dir
..

mwa, enn zenn fi 
grandi dan lamizer
gramatin tanto tand mama fer lapriyer
pu kapav sorti depi dan lamizer
.
mo rapel kan mo ti ena 6 an mama papa ti dir
'al lekol mo zanfan, to bizin lir pu gagn travay
pu gagn pitay
sinon to pu manz feray!'
monn ekute
monn trase
monn pase
.
11 an ler mo ti ena pu rant kolez, zot re dir mwa
'kontinn aprann mo zanfan, to pu gagn bon travay
bon pitay
to pa pu manz zis feyaz!'
monn persevere
bann-la gagn kuraz
.
13 an lekol finn gard mwa anprisone
19 size zot finn fer mwa antone 
tou saki mwena pou remersye ar sistem-la,
se zis so gratwite
leres,non
.
ziska ler seki monn kompran,
Newton ti enn zeni dan fizik
Pythagor ti zeni dan matematik
Da Vinci, li, dan teknolozi
me twa, ti lespri mal nouri
twa to bizin enn zeni dan tou le 19 size
kontan pa kontan, zot atan to tir to 100 lor 100
pou apre toal spesyalize dan enn zafer ki to pa neseserman kontan
.
aster pu to degre, bizin trime pu paye
bliye Harvard, bliye Oxford
liniversite moris pa gratis.
avan ti bizin aprann pu gagn travay
aster bizin travay si to le aprann pu to gagn pli bon travay
.
'mo zenfan, kontan pa kontan, degre kan gagne bel pitay gagne'
Samem granmer dir kan li vini pu lane
.
20 an mo ti gagne,
repons liniversite-la rantre
20 tyem size inn arive,
me monn deza fini satire
ziska kan sa pu dire?
mo realise ki pu vinn antreprener
pa neceser apran zistwar tou laguer
mo realise ki pu vinn dantis
pa neceser gagn bon pwin dan ekonomiks.
parey pu vin artis
pa lafin dimond si mo pa enn bon dan matematik
.
dan enn size si pann gagn A+,
pa nek nway li ar to kritik
gett so lafors, pa ziz li par so febles
gid li, montre li so bon ladres
.
mama papa, misye mis profeser
zordi kompran
konpetisyon pa ti touletan enn bon solisyon pu tou sityasyon
sirtou-la kan nou ti zil p coule ar koripsyon
.
nou, nouvo zenerasyon 
bizin zis zot kolaborasyon
pu amenn nouvo solisyon pu relev nou ti zil
.
nou zenes, nou kapav pe reprezant enn ti poursan popilasyon
me nou 100 poursan solisyon pu lavenir nou ti zil
.
nou, zenes, sans lexperyans wi
me plin ar motivasyon 
pu amenn pli lao, pli divan
nu ti zil
..

🌻 k e i r a 🌻
©

Comments